Tuis Blad Die Klub Kompetisies Nuus Gallery Ruil of Koop 19de Putjie Kontak Ons

G R O N D R E Ë L S

NAAM


Die naam van die klub is die Albatros Gholfklub Helderberg.


DOELSTELLINGS


Die klub stel hom ten doel om:

2.1. die Afrikaanssprekende gholfspelers (mans, dames en juniors) van die Helderberg streek en omgewing die geleentheid te bied om op ‘n gereëlde basis aan onderlinge kompetisie deel te neem en daardeur die spel onder Afrikaanssprekendes te bevorder;

2.2. sosiale verkeer tussen die lede van die klub te bevorder;

2.3. gholf as ‘n sportsoort te bevorder nie net onder voorheen benadeelde spelers maar ook alle spelers van ras en kleur.

2.4. die klub mettertyd verder sodanig te ontwikkel dat dit oor sy eie bates beskik.


LIDMAATSKAP


3.1. Die Albatros Gholfklub is ‘n eksklusiewe klub en lidmaatskap is op uitnodiging na goedkeuring deur die bestuur. Uit hoofde van hierdie uitgangspunt word voorsiening gemaak vir die volgende soorte lidmaatskap:


3.1.1 Stigterlede


Stigterlede is die lede wat op 26 Augustus 2009 deur middel van ‘n stigtingsvergadering die klub geinisieër het en lede van die klub geword het.


3.1.2 Erelede


(i) ‘n Erelid word deur die bestuur aanbeveel en deur die Algemene Vergadering goedgekeur.

(ii) ‘n Persoon word vir erelidmaatskap oorweeg vanweë sy besondere bydrae (geldelik, sowel as op ander terreine) ter bevordering van die klub.

(iii) ‘n Erelid betaal geen toetree – of jaargeld nie.


3.1.3 Gewone lede


Gewone lede is lede wat na die 26 Augustus 2009 lede van die klub geword het.


3.2 Aansoek om lidmaadskap


3.2.1 ‘n Voornemende lid word genooi om in ‘n Albatros kompetisie te speel deur ‘n bestaande lid wat reeds langer as een jaar lid is of deur ‘n stigterlid.

3.2.2 Nadat ‘n voornemende lid in minstens twee van drie agtereenvolgende kompetisies gespeel het, mag hy die voorgeskrewe aansoekvorm invul. Die voorsteller (die lid wat hom genooi het) en die sekondant (‘n lid van Bestuur) moet die aansoekvorm onderteken.

3.2.3 Lede van die klub het die reg om skriftelik redes teen die aanvaarding van enige voornemende lid in te dien.


3.3 Goedkeuring van ‘n nuwe lid


3.3.1 Die maksimum ledetal van die klub word beperk tot 48 lede, waarna nuwe aansoeke op ‘n waglys geplaas sal word.

3.3.2 Bestuur sal tydens ‘n Bestuursvergadering ‘n onderhoud voer met alle nuwe aansoekers, die aansoek en enige korrespondensie evalueer en nuwe lede goedkeur of afkeur.

3.3.3 Geen rede word verstrek indien ‘n aansoek afgekeur word nie.

3.3.4 Die Sekretaris sal die nuwe lid skriftelik in kennis stel van die besluit van die Bestuur, die gelde betaalbaar, en ‘n afskrif van die Klub se Grondreëls, ‘n afskrif van die Albatros Grondreëls, ‘n afskrif van die Riglyne en enige ander relevante dokumente voorsien.

3.3.5 By betaling van sy Toetree-en jaargelde sal die nuwe lid die volgende van die Kleremeester ontvang :

Offisiële Speelhemp en offisiële pet.

3.3.6 ‘n Sakwapen en das is beskikbaar op betaling daarvan deur die nuwe lid.


3.4 Opskorting van lidmaatskap


Die bestuur mag ‘n lid van sy lidmaatskap heroorweeg, dit kanselleer of hom skors indien sodanige lid;

3.4.1 hom aan swak gedrag skuldig maak;

3.4.2 by 3 kompetisies gedurende enige kalenderjaar sonder geldige verskoning afwesig was;

3.4.3 selfs met verskoning vir 4 kompetisies gedurende enige kalenderjaar afwesig was;

3.4.4 sy ledegeld nie stiptelik betaal nie;

3.4.5 herhaaldelik die klub se kleredragvereistes oortree;

3.4.6 nie sy lidmaatskap by ‘n gholfklub wat by die SA Gholfunie geaffilieër is, hernu nie.


4. LEDEGELD4.1. Toetree- en Jaargelde


4.1.1 Beide bedrae word jaarliks tydens die Algemene Vergadering vasgestel.

4.1.2 Ingesluit in die jaargeld word ‘n jaarlikse bedrag (soos bepaal deur FAGSA) gehef wat dien as affiliasiefooi by die Federasie van Albatros Gholfklubs in Suid-Afrika (FAGSA).


4.2. Jaargelde


Jaargeld, behalwe waar anders met die tesourier gereël is, moet voor die datum soos deur die bestuur bepaal elke jaar betaal word.


5. ALGEMENE VERGADERING


5.1 Die Algemene Vergadering vind elke jaar gedurende September plaas en vind as ‘n afsonderlike geleentheid plaas.

5.2. ‘n Spesiale Algemene Vergadering kan deur die Voorsitter belê word indien deur ‘n bestuursbesluit ondersteun word, of kan op skriftelike versoek van minstens ‘n derde van die lede plaasvind.

5.3. Kennisgewing moet skriftelik minstens vier weke voor die bepaalde datum geskied.

5.4. ‘n Jaarverslag en finansiële verslag soos tot einde Junie moet aan die Algemene Vergadering voorgelê word. Die geouditeerde finansiële verslag moet voor die volgende Algemene Jaarvergadering aan die nuwe bestuur voorgelê word vir nagaan daarvan en beskikbaar wees aan lede vir die volgende Algemene Jaarvergadering.

5.5. ‘n Derde van die geregistreerde lede dien in beide gevalle as ‘n kworum.

5.6. Indien daar nie ‘n kworum aanwesig is nie, word die vergadering vir een week uitgestel en die teenwoordige lede vorm dan ‘n kworum.

5.7. Die Sekretaris moet minstens by die laaste kompetisie voor ‘n vergadering in kennis gestel word van items wat op die sakelys geplaas moet word.

5.8. ‘n Ope bestuursvergadering moet ten minste 6 (ses) maande na die Algemene Jaarvergadering gehou word wat deur enige lid bygewoon mag word en die vergadering sal die laaste datum wees waarop geouditeerde finansiële verslae goedgekeur moet wees.

5.9. Die bestuur mag addisionele riglyne rakend die aktiwiteite van die klub voorlê vir goedkeuring tydens die Algemene Jaarvergadering sonder inkorting van die normale volmag aan die bestuur om sonder jaarvergadering goedkeuring riglyne neer te lê mits sodanige riglyne nie bots met bestaande aanwysings in die grondreëls soos van tyd tot tyd gewysig nie.


6. BESTUUR


6.1. Tydens die Algemene Vergadering word persone in die volgende ampte deur die lede verkies:

- Voorsitter

- Onder-voorsitter

- Klubkaptein

- Sekretaris

- Tesourier

- Borgmeester

(Drie addisionele lede mag tot die bestuur gekoopteer word deur die inkomende bestuur indien ‘n maksimum van drie addisionele lede nie tydens die Algemene Jaarvergadering verkies word nie.)

6.2 Nominasies, met voorsteller en sekondant moet by die laaste kompetisie voor die vergadering by die sekretaris ingedien word. Indien geen of te min voorstelle ontvang word sal voorstelle van die vloer gevra word.

6.3 Die voorsitter, klubkaptein, sekretaris en tesourier sal as dagbestuur vir die volle bestuur ageer.

6.4 Die eerste bestuurspan sal aanvanklik uit die stigterslede bestaan tot die eerste Algemene Jaarvergadering in September 2010 waartydens die nuwe bestuur verkies sal word.

6.5 Elke bestuurslid is herverkiesbaar op ‘n jaar tot jaar basis.


7. KOMPETISIES


7.1. Die bestuur moet jaarliks minstens agt kompetisies gedurende ‘n jaar reël.

7.2 Die klubkampioenskappe word as twee van die gewone maandelikse kompetisies gereken.

7.3. Die bestuur moet die kompetisies op sodanige grondslag aanbied dat elke lid in minstens een afdeling ‘n moontlike kans het om ‘n prys te wen.

7.4. ‘n Voorlopige rooster van kompetisies moet voor of op

30 Januarie elke jaar aan die lede verstrek word.

7.5 Uittelling in gevalle waar daar ‘n gelykop-uitslag is, word soos volg bereken:

7.5.1 Punte/Netto houe behaal op ongelyk – of gelyk genommerde putjies afhangend van die datum van die kompetisie;

7.5.2 Indien steeds gelykop, beste puntetelling / netto houetelling per putjie terugwerkend vanaf die 18de putjie.

7.6. Die bestuur het die reg om addisionele kompetisies te reël indien hulle dit in belang van die klub beskou.

7.7 By die laaste kompetisie van die jaar sal aan afgestorwe lede erkenning gegee word op ‘n wyse soos deur die bestuur besluit.


8. KAMPIOENSKAPPE


8.1 Die klubkampioenskap word jaarliks op ‘n datum of datums wat deur die Bestuur vasgestel word, aangebied en word op ‘n houespelbasis beslis.

8.2 Slegs lede wat in ten minste vyf uit agt van die voorafgaande amptelike kompetisies gespeel het, kwalifiseer vir deelname aan die klubkampioenskappe.

8.3. Daar sal tydens die klubkampioenskap vir ‘n klubkampioen wissel trofee meegeding word.

Algemene of klubkampioen (Die wenner is die speler met die beste netto telling, bereken as totale houe min voorgee).

Wenners van A, B en C afdelings. Afdelings sal so na as moontlik in gelyke hoeveelhede volgens voorgee bepaal word.

Die speler met die beste netto telling per afdeling is die wenner.

8.4. Ander trofeë en afdelings kan jaarliks deur die bestuur bygevoeg word in onder andere die volgende kategorieë:

- Merietewenner

- Beste Vordering

- Mees voorbeeldigste lid

- Beste gemiddelde punte vir jaar (Beste agt tellings)

- Enkeluitklop Kampioen

- Dubbeluitklop Kampioene

- Dubbeluitklop Kampioene (Plaat)

- Beste prestasie by die Nasionale Saamtrek


9. KLEREDRAG


9.1 Formeel


Kleurbaadjies – Vlootblou met Albatros Lurex Wapen

Hemp – Wit met Albatros Wapen

Langbroek – Vlootblou

Das – Soos van FAGSA verkry

Skoene – Swart

Kouse – Vlootblou


9.2. Speeldrag


Hemp – Ligblou met Albatros Wapen op linkerbors

Kort-/Langbroek – Vlootblou

Lang Sokkies – Vlootblou

of

Kort Sokkies


9.3 Naspeeldrag


Hemp – Ligblou met Albatros Wapen op linkermou

Langbroek – Vlootblou

Skoene – Swart

Kouse – Vlootblou

of

Die amptelike Albatros Helderberg drag soos voorgelê aan en goedgekeur deur die Federasie van Albatros Gholfklubs in Suid- Afrika.


9.4 Truie


Kort/Langmou – Vlootblou met Albatros wapen10. BESOEKERS


10.1. Besoekers kwalifiseer nie vir enige pryse nie behalwe naaste-aan-die-pen, gelukkige trekkings en spogtwees.

10.2. Besoekers sal dieselfde kompetisiegelde as lede betaal.


11. VOORGEE


Indien ‘n nuwe lid oor ‘n amptelike voorgee beskik en die korrektheid daarvan staaf, word dit as sy aanvangsvoorgee aanvaar. Die Bestuur hou die reg voor om die voorgee by die aansoeker se tuisklub te kontroleer en ook om ‘n Albatros voorgee aan ‘n lid toe te ken, wat mag veskil van sy amptelike voorgee.


12. AFSLUITBYEENKOMS


Die bestuur bepaal die aard van die afsluitbyeenkoms met dien verstande dat hulle die lede vooraf van die aard daarvan verwittig.


13. FINANSIES


13.1 Die Tesourier hou boek van al die inkomste en uitgawes van die klub.

13.2 Die boeke moet jaarliks deur aangewese ouditeure (verkieslik lede van die klub) nagesien word.

13.3 Die boekjaar strek van 1 Julie tot 30 Junie jaarliks.

13.4 ‘n Kleinkas soos deur die bestuur bepaal, word deur die Tesourier gehou om administratiewe uitgawes te betaal.

13.5 ‘n Tjek mag deur enige twee van die bestuurslede geteken word.

13.6 Die tesourier moet reël dat die nodige proefhandtekeninge in die betrokke bank se besit is.

13.7 Die tesourier sal elektroniese opdragte vanuit die klub se bankrekening mag doen met skriftelike magtiging van minstens een lid van die dagbestuur.


14. JAARLIKSE SAAMTREK


14.1 Indien die belangstelling voldoende is, mag ‘n span van 18 spelers (3 reserwes) die Nasionale Saamtrek bywoon.

14.2 Die klub sal gedeelte van die lede se koste na die Saamtrek subsidieër, welke subsidie deur die bestuur bepaal sal word met inagneming van die finansiële posisie en met goedkeuring van die lede tydens ‘n spesiale vergadering.

14.3 Die agtien spanlede word soos volg bepaal; die eerste 18 beskikbare spelers op die Merietelys soos op die datum waarop die span gekies word met die volgende voorbehoud – die voorsitter sal outomaties een van die reserwes wees al sou hy nie onder die gemelde eerste agtien op die merietelys wees

nie, d.w.s. speler nommer 18 sal dan plek maak vir die voorsitter.

14.4 Die kies van spelers sal onderworpe wees aan die kleredragvereistes.

14.5 Die bestuur mag spelers wat hulle gedurende die voorafgaande jaar aan swak gedrag skuldig gemaak het of herhaaldelik die kleredragvereistes oortree het, diskwalifiseer vir deelname aan die Saamtrek.


15. ONTBINDING


Die klub kan slegs ontbind as:

15.1 2/3 van die ledetal dit nodig ag;

15.2 die ledetal en bywoning in so ‘n mate verlaag dat die bestuur die voortbestaan van die klub betwyfel.


16. WYSIGING VAN DIE GRONDREËLS


Die grondreëls kan slegs gewysig word indien 50% van die lede wat die Algemene Jaarvergadering of enige Spesiale Vergadering bywoon, die voorgestelde wysigings goedkeur. Die gewysigde formaat sal onderworpe wees aan FAGSA finale goedkeuring.


17. SPESIALE TROFEË


17.1. In die geval van ‘n skenking van ‘n trofee moet die naam, en aard daarvan, deur die bestuur goedgekeur word.

17.2. Die wyse van die toekenning moet skriftelik uiteengesit word en moet so ver moontlik sodanig wees dat die trofee nie jaarliks deur meer as een speler verower kan word nie.